Masterplan Oudenburg Lokeren

Woonontwikkelingscenario's in historisch kader

Locatie : Lokeren, Oudenbos
Opdrachtgever : Ibel nv, LDR milieuadvocaten
Projectteam : ROOM ontwerperscollectief (Tom Vanhee, Jan Custers, Tim Vanherbruggen)
Studie : 2008

In Oudenbos ontwikkelde een rijke industrieel aan het begin van de 20ste eeuw een dorpsgemeenschap bij zijn fabriek.  Terwijl gemeenschappelijke voorzieningen als de jongens- en meisjesschool, het  klooster, de pastorie, en een
vergaderzaal in een eerste halve cirkel rondom
de kerk werden ingepland, vonden de arbeiderswoningen hun plek
verder langs de Fernand Hanusdreef. In deze als
dorpsgezicht beschermde, industrieel-archeologische waardevolle context
situeert zich het projectgebied.
Het ontwerp beoogt de ruimte kwalitatief te optimaliseren.  Het wijkt bewust af van de traditionele verkaveling met
pijpekop en kiest voor een woonerfmodel, meergezinswoningen, appartementen(sociale
mix) in het bos,... Het weglaten van voortuinen vermijdt versnippering
van de tuinen. Iets grotere dichtheid laat toe om kwalitatievere materialen te gebruiken. De woningen enten zich zoveel mogelijk op het
natuurlandschappelijke gegeven en het bos. Het vervolledigen van de
historische dreef versterkt de historische context en maakt het speelbos
voor de buurt en de school toegankelijk.